Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

STICHTING HUISDIER KENNIS INSTITUUT TE BUNNIK


Deze Algemene Voorwaarden Consumenten zijn samengesteld in overleg met, en na goedkeuring van, de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Inhoud

Artikel 1           Definities

Artikel 2           Toepasselijkheid

Artikel 3           Aanbod

Artikel 4           Overeenkomst

Artikel 5           Annulering 

Artikel 6           Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 7           Prijswijzigingen

Artikel 8           Levering 

Artikel 9           Conformiteit

Artikel 10         Betaling 

Artikel 11         Niet-tijdige betaling

Artikel 12         Niet-nakoming van de overeenkomst 

Artikel 13         Aansprakelijkheid van de onderwijsinstelling

Artikel 14         Vertrouwelijkheid 

Artikel 15         Vragen en klachten 

Artikel 16         Geschillenregeling 

Artikel 17         Nakominggarantie 

Artikel 18         Wijziging

Artikel 1 - Definities
Contactonderwijs
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.

Cursus
Cursus, Vakopleiding, masterclass, workshop, Trimcafé, training of andere educatieve diensten.
Levering vanlesmateriaal en afnemen van examens.

Cursist                                   

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een educatieve

dienst/cursus van het Huisdier Kennis Instituut afneemt.

Educatieve Dienst
Zie vermeldingen “cursus”.

Formeel onderwijs
Onderwijs dat gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel,
dit is wettelijk erkend diploma.

Huisdier Kennis Instituut
Natuurlijke of rechtspersoon die lid is van NRTO en een educatieve dienst levert.
Het Huisdier Kennis Instituut is een Stichting.

Niet-formeel onderwijs
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door specifieke onderwijswetgeving.

Onderwijs      
Onderwijs, vakopleiding, cursus, training en Trimcafé (allen contactonderwijs).

Overeenkomst      
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.

Overeenkomst op afstand
Een overeenkomst die tussen het Huisdier Kennis Instituut en de cursist wordt gesloten in het kader
van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten,
waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of
meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1.         Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Huisdier Kennis Instituut
           
en de cursist(e) met betrekking tot een cursus, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs.
2.         Indien het Huisdier Kennis Instituut ook andere (branche-gerelateerde) algemene voorwaarden gebruikt en die                 voorwaarden zijn niet tot stand gekomen in overleg met consumentenorganisaties, dan zijn die voorwaarden
            niet van toepassing op de overeenkomst. Dit laat het recht van het Huisdier Kennis Instituut om in de
           overeenkomst aanvullende voorwaarden te hanteren onverlet, indien en voor zover deze niet ten nadele
            van de consument van deze Algemene Voorwaarden afwijken.
3.         Het Huisdier Kennis Instituut kan ook andere algemene voorwaarden gebruiken die tot stand zijn gekomen in
            overleg met één of meer consumentenorganisaties. In dat geval bepaalt de in artikel 16 genoemde
            geschillencommissie welke voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst aan de hand van
            hetgeen partijen daarover zijn overeengekomen bij de totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 3 - Aanbod

1.         Het Huisdier Kennis Instituut brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk dan wel elektronisch uit. 

2.         Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van een cursus en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van een cursus. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.

3.         Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de cursist(e) duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;

a.         in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op een cursus:

- de wijze van uitvoering van de overeenkomst;

- wanneer de cursus start;

- de voorwaarden waaronder de cursus eventueel niet doorgaat;

- voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel temogen nemen;

- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

- de wijze van betaling;

- de duur van de overeenkomst,

b.         of in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:

- de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;

- de wijze van betaling, van aflevering van het lesmateriaal en/of van uitvoering van de overeenkomst;

- de levertijd van het lesmateriaal.

4.         Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de cursist(e) en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van het Huisdier Kennis Instituut.

5.         Het Huisdier Kennis Instituut mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de cursist(e) zijn persoonsgegevens verstrekt en, indien en voor zover regelgeving van overheidswege daartoe noodzaakt en/of dat toestaat, een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.

6.         Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

a.         de identiteit en het adres van het Huisdier Kennis Instituut, inclusief het bezoekadres van de vestiging van het Huisdier Kennis Instituut;

b.         het recht van de cursist(e) de overeenkomst binnen veertien dagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;

c.         indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met het Huisdier Kennis Instituut via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;

d.         de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4 - Overeenkomst

1.         De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de cursist(e). Na de totstandkoming
            van de overeenkomst ontvangt de cursist(e) hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
2
.         In geval van elektronische opdrachtverlening stuurt het Huisdier Kennis Instituut een elektronische bevestiging
            naar de cursist(e); zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door het
            Huisdier Kennis Instituut kan de cursist(e) de opdracht annuleren.
3.         Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde
            gegevens schriftelijk of op een andere, aan de consument ter beschikking staande en voor hem toegankelijke
            duurzame gegevensdrager, verstrekt.

Artikel 5 – Annulering

1.         Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

a.         annulering voordat het contactonderwijs is begonnen, geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

b.         bij annulering tot twee maanden voor aanvang van het contactonderwijs is de cursist(e) 10 % van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

c.         bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de cursist(e) 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

d.         bij annulering korter dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs is de cursist(e) 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;

e.         bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs is de cursist(e) de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

2.         Indien er sprake is van een overeenkomst inzake uitsluitend een (deel)examen of een EVC-traject geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:

a. annulering voor aanvang geschiedt schriftelijk dan wel elektronisch;

b. bij annulering tot zes weken voor aanvang is de cursist(e) de administratiekosten verschuldigd met een maximum van € 50,-.

    Bij zogeheten computer based examens bedraagt deze termijn twee weken voor aanvang;

c. bij latere annulering is de cursist(e) de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

1.         De cursist(e) kan een, voor bepaalde duur gesloten, overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt niet tot restitutie van de door de cursist(e) verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.

2.         Het Huisdier Kennis Instituut stelt aan de cursist(e) een formulier beschikbaar voor de genoemde ontbinding van de overeenkomst. Dit formulier zal u op aanvraag worden toegezonden. De cursist(e) is niet verplicht dit formulier daartoe te gebruiken.

3.         Met inachtneming van het bepaalde in lid 6, heeft de cursist(e) in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Het Huisdier Kennis Instituut betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien dagen na de ontbinding terug.

4.         In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en 3 dient de cursist(e) eventueel van het Huisdier Kennis Instituut ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan het Huisdier Kennis Instituut terug te zenden. Het Huisdier Kennis Instituut is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de cursist(e). Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist(e). Lesmateriaal dat op een elektronische gegevensdrager is aangeboden en waarvan het zegel van de verpakking is verbroken, kan niet worden geretourneerd en de prijs ervan moet volledig door de cursist(e) aan het Huisdier Kennis Instituut worden voldaan.

5.         Indien de cursist(e) een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en 3 wordt, zonder dat de cursist(e) een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van het Huisdier Kennis Instituut aan de cursist(e)van rechtswege ontbonden.

6.         De cursus kan tijdens de bedenktijd alleen beginnen op uitdrukkelijk verzoek van de cursist(e). In dergelijke gevallen behoudt de cursist(e) zijn recht op ontbinding van de overeenkomst conform lid 2. Als de cursist(e) in zo’n geval de overeenkomst binnen de bedenktijd ontbindt, dan is hij een evenredig deel van de prijs van de cursus aan het Huisdier Kennis Instituut verschuldigd.

7.         Indien de cursus voor het overgrote deel wordt aangeboden door middel van een elektronische (leer)omgeving, dan eindigt het recht op ontbinding bij aanvang van de cursus, mits:

a.         de cursist(e) er van te voren uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat de uitvoering kan beginnen voor het einde van de ontbindingstermijn en dat hij verklaart afstand te doen van zijn recht van ontbinding, en

b.         het Huisdier Kennis Instituut de sub a bedoelde verklaring aan de cursist(e)heeft bevestigd.

8.         Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de consument het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de ondernemer niet alle gegevens heeft verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn veertien dagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 7 - Prijswijzigingen

1.         Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van de cursus
            een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2.         De cursist(e) heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van
            de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van de
cursus de prijs wordt verhoogd.
3.         Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8 – Levering

1.         Lesmateriaal

a.         Het lesmateriaal van het Huisdier Kennis Instituut wordt uitgereikt op de 1e lesdag van de cursus.

b.         Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de cursist(e) zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.

c.         Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door het Huisdier Kennis Instituut vervangen zonder kosten voor de cursist(e).

2.         Correctiewerk

a.         De cursist(e) wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.

b.         Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9 - Conformiteit

1.         De cursus moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van
            deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2.         Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die,
            alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een
            bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10 - Betaling

1.         Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook
            bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door het Huisdier Kennis Instituut aangegeven
            bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken
            erkende vormen van elektronisch betalen.
2.         Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de cursist(e) – met inachtneming van het bepaalde in lid 3 –
            betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3.         Betaling van de cursus vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. Het Huisdier Kennis
            Instituut
mag van de cursist(e) verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag
             van aanvang van de cursus, zoals bedoeld in artikel 3 lid 3 sub a, is voldaan.
4.         Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling uiterlijk geschieden ten tijde en ter plaatse
            van de aflevering. De cursist(e) kan door het Huisdier Kennis Instituut tot vooruitbetaling van ten hoogste
            de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11 - Niet-tijdige betaling

1.          De cursist(e) is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Het Huisdier Kennis Instituut zendt

             na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist(e) de gelegenheid binnen

            14 dagen, na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.

2.          Indien de cursist(e) niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door het

             Huisdier Kennis Instituut is gewezen op de te late betaling en het Huisdier Kennis Instituut de cursist(e)

             een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen,

             na het verstrijken van deze 14-dagen-termijn over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke

             rente verschuldigd en is het Huisdier Kennis Instituut gerechtigd de door hem gemaakte

             buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Het Huisdier Kennis Instituut kan ten voordele van de cursist(e) afwijken van genoemde bedragen en percentages.

3.         Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal het Huisdier Kennis Instituut het in rekening brengen van rente en incassokosten opschorten.

 

Artikel 12 - Niet-nakoming van de overeenkomst

1.         Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2.         Het Huisdier Kennis Instituut heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de cursist(e) tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

3.         Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid van het Huisdier Kennis Instituut

1.         Voor zover het Huisdier Kennis Instituut toerekenbaar tekortschiet en de cursist(e) daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van het Huisdier Kennis Instituut voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.

2.         De aansprakelijkheid van het Huisdier Kennis Instituut voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of beperkt.

3.         De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van het Huisdier Kennis Instituut, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid

1.          Door cursist(e) verstrekte informatie wordt door het Huisdier Kennis Instituut, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Het Huisdier Kennis Instituut conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

 

Artikel 15 – Vragen en klachten

1.         Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de cursus worden door het Huisdier Kennis Instituut beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door het Huisdier Kennis Instituut per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer de cursist(e) een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

2.         Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het Huisdier Kennis Instituut, nadat de cursist(e) de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist(e) zijn of haar rechten ter zake verliest.

3.         Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

 

Artikel 16 – Geschillenregeling

1.         De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.

2.         Geschillen tussen cursist(e) en het Huisdier Kennis Instituut over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door het Huisdier Kennis Instituut te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de cursist(e) als door het Huisdier Kennis Instituut aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).

3.         De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de cursist(e) zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij het Huisdier Kennis Instituut heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.

4.         Een geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5.         Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

6.         Wanneer de cursist(e) een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is het Huisdier Kennis Instituut aan deze keuze gebonden.

7.         Wanneer het Huisdier Kennis Instituut een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij eerst de cursist(e) schriftelijk vragen zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het Huisdier Kennis Instituut dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

8.         De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

9.         In uitsluitend die gevallen waarvoor bij formeel onderwijs in een bindende wettelijke geschillenregeling is voorzien, zoals die voor examinering van de student, vinden de bepalingen uit lid 2 tot en met 8 van dit artikel geen toepassing.

 

Artikel 17 - Nakominggarantie

1.         NRTO staat garant voor de nakoming van de bindend adviezen van de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen door zijn leden, tenzij het lid het bindend advies binnen twee maanden na de verzending daarvan ter vernietiging aan de rechter voorlegt.

2.         NRTO verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de cursist(e) is voldaan aan de innamevereisten (betaling klachtengeld, ontvangst ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

            - aan het lid is surseance van betaling verleend of

- het lid is failliet verklaard of

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd.

Bepalend voor deze laatste situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NRTO aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

3.         De garantstelling door NRTO is beperkt tot € 10.000,00 per bindend advies. NRTO verstrekt deze garantstelling onder de voorwaarde dat de cursist(e) die op deze garantie een beroep doet, zijn vordering op grond van het bindend advies tot maximaal het uitgekeerde bedrag aan NRTO overdraagt (cedeert) gelijktijdig met de honorering van zijn beroep op de nakomingsgarantie.

Voor het meerdere heeft NRTO een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de cursist(e) wordt aangeboden zijn vordering voor het meerdere eveneens aan NRTO over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NRTO de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de cursist(e) of de cursist(e)wordt aangeboden dat de NRTO op naam van de cursist(e) en op kosten van de NRTO de (buiten)gerechtelijke incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van de NRTO.

 

Artikel 18 - Wijziging

1.         Het Huisdier Kennis Instituut zal deze Algemene Voorwaarden slechts wijzigen in overleg met de N.R.T.O. (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding). 

 

Aanvullende Algemene Voorwaarden

 

Inschrijven

De indeling en verzending van het lesrooster van de cursus vinden plaats als het inschrijfformulier en het verschuldigde lesgeld beide zijn ontvangen. Iedere cursist(e) krijgt na betaling een cursistennummer dat op alle correspondentie dient te worden vermeld.

Betaling cursusgelden
Cursusgelden dienen te zijn voldaan bij aanvang van de cursus. Voor de Vakopleiding Hondentrimmen en Vakkundig Verkoper Gezelschapsdieren kunnen cursisten in drie (3) termijnen betalen. Bij deze termijnbetaling wordt € 50,00 extra in rekening gebracht. De eerste termijn dient per omgaande te worden voldaan, de tweede (2e) termijn binnen 2 maanden en de derde (3de) termijn binnen twee (2) maanden daarna.

Betalingen dienen te worden voldaan op bankrekening NL43 RABO 0341 8573 51 ten name van het Huisdier Kennis Instituut te Bunnik.

Het Huisdier Kennis Instituut is gerechtigd cursisten bij niet of niet tijdige betaling van cursusgelden van verder onderwijs uit te sluiten, voor zover de tekortkomingen deze uitsluiting rechtvaardigen.

Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige cursist(e) c.q. de werkgeefster die de betalingsverplichting heeft overgenomen. Mocht de cursist(e) c.q. de werkgeefster nalatig blijven, dan kan het Huisdier Kennis Instituut van haar bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst en vordering van de schadevergoeding gebruik maken, tenzij dit door de bijzondere aard van de tekortkoming of haar geringe betekenis niet gerechtvaardigd wordt.  Indien de werkgeefster haar betalingsverplichting tegenover het Huisdier Kennis Instituut niet nakomt of zich daartoe niet meer bereid verklaart kan de cursist(e) de overeenkomst voor eigen rekening voortzetten. 

Overlijden
De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist(e). De eerder genoemde regeling betreffende reeds betaald cursusgeld is hierbij van toepassing.

Onvoldoende aanmeldingen

Het Huisdier Kennis Instituut behoudt zich het recht voor om de cursus bij onvoldoende inschrijvingen te annuleren of te selecteren op volgorde van betaling van inschrijving bij overschrijding van het maximaal aantal cursisten. Een cursus gaat door indien er minimaal 15 cursisten deelnemen.

Auteursrecht lesmateriaal
Het auteursrecht op het lesmateriaal (onder meer de cursusboeken, syllabi of andere uitgaven, welke met de opleidingen, examens of trainingen te maken hebben) berust bij het Huisdier Kennis Instituut (voorheen: Stichting Opleidingen Dierenbranche). Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, scan of op enige andere wijze zonder voorafgaande toestemming van het bestuur van het Huisdier Kennis Instituut. Inbreuk op het auteursrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.

Klachten examens
Voor klachten met betrekking tot de examens (examenuitslagen) verwijzen wij naar de examencommissie en Commissie van Beroep volgende de examenreglementen die zijn opgenomen in de cursusboeken van de desbetreffende opleidingen.

Examens
Cursisten van het Huisdier Kennis Instituut kunnen deelnemen aan de desbetreffende examens van de Stichting, waarvoor zij de cursus hebben gevolgd en in het cursistenpakket van het Huisdier Kennis Instituut geregistreerd te staan als cursist(e). Het Huisdier Kennis Instituut en cursisten dienen zich te houden aan het gestelde in de desbetreffende examenreglementen. Deze reglementen kunnen door cursisten worden opgevraagd bij het Huisdier Kennis Instituut.

Algemeen
Het Huisdier Kennis Instituut is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en werkt volgens de NRTO-gedragscode (http://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2014/01/NRTO-Gedragscode-consumenten-2013.pdf)

De website, informatiebrochures en prijslijsten maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Bij inschrijving geldt de actuele prijs (te vinden op de website).